TATRA  AKADÉMIA

 

 

Individuálny plán a "Štandardy"

Čo robíme dobre a čo robíme zle

Akcia : 2 + 1 zadarmo

Dátum:  20.3.2024

Miesto: Prievidza

Vypracovať "štandardy" bez procesu zavádzania ich do každodennej činnosti nie je možné, lebo samotné napĺňanie "štandardov" je vytváranie podmienok kvality poskytovania sociálnej služby, ktoré nie je ukončené vypracovaním písomného materiálu, ktorý nazveme štandardy. Štandard je daný zákonom a je len na nás, akým spôsobom vytvoríme podmienky k jeho naplneniu. Tu je častá mylná predstava, že nám stačí mať "papiere" a spĺňame všetko a sme kvalitná sociálna služba. Sú to štandardy bez človeka. Príkladom je formálny individuálny plán.

Vytvárať podmienky kvality môžu len ľudia priamo v sociálnej službe pre človeka, ktorý je odkázaný na ich pomoc.

Nie je to o " dajte nám podklady a my vám ich vypracujeme a pošleme vám ich potom poštou".

Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život.

Žijú prijímatelia sociálnych služieb zmysluplný a plnohodnotný život bez obmedzení? Čo robíme pre to aby to tak bolo?

čo robím "ja" ako zamestnanec,

čo robíme "my" ako poskytovateľ,

čo robíme "my" ako zriaďovateľ,

čo robí štát

My všetci vytvárame podmienky poskytovania sociálnej služby a najlepším hodnotiteľom kvality poskytovania sociálnej služby je človek, ktorý je odkázaný na pomoc.

Individuálny plán je nástrojom na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby

1.Ako mapujete prijímateľa/ metódy, formy, postupy.../

2.Vedia prijímatelia čo je to individuálny plán?

3.Vedia klienti kto je kľúčový pracovník a poznajú svojho?

4. Bol kľúčový pracovník pri prijatí?

5.Vie kľúčový pracovník o čom má s klientom pri prijímaní rozprávať?

6. Máte spracovanú procedúru prijímania človeka?

7.Je plán spolupráce plán prijímateľa alebo je to váš plán?

8.Majú prijímatelia IP pri sebe?

9.Kto môže nahliadnuť do individuálneho plánu prijímateľa

10.Je IP len formálny alebo s ním pracujete?

11.Máte rozlíšený IP a plán sociálnej rehabilitácie?

12. Sú ciele prijímateľa konkrétne, merateľné, prijateľné a zmysluplné?

13.Je práca na individuálnom pláne tímová práca?

14.Boli preškolení zamestnanci ohľadom IP?

15.Pozná princípy individuálneho plánovania a tvorby individuálneho plánu vedenie a manažment?

16.Kedy pracujete na IP?

17.Kedy mávate tímové schôdzky ohľadom IP?

18.Ako sa zmenilo poskytovanie sociálnej služby odkedy ste začali individuálne plánovať?

19.Máte metodiku individuálneho plánovania?

Rozsah: jednodňové školenie

CENA: 80 EUR/osoba

V cene sú zahrnuté náklady na  kurz a malé občerstvenie - cofeebreak počas školenia.

Kurz začína o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky/príloha / na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:Iban: SK0683300000002600772521 Vs:20032024

Miesto konania:ul. Snežienková 74, Prievidza
Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan tel:0944120468 ,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:Iban: SK0683300000002600772521
 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu aktivitu vo výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna pomerná časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com