TATRA  AKADÉMIA

Ľudské práva v sociálnych službách - Dobrá prax

Akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Akcia 2 + 1 zadarmo

Dátum: 29.2.2024                         

Miesto: Prievidza

 

Dobrý deň, pripravili sme pre vás nové školenie, ktoré je zamerané na dobrú prax v oblasti ľudských práv.

Rozoberáme v ňom ľudské práva nie po "právnej stránke" ale po praktickej, zo strany poskytovateľa a prijímateľa sociálnej služby.

Venujeme sa jednotivím právam a ich napĺňaniu.
Napríklad:

právo rozhodovať o svojom vzhľade - to sa týka štýlu oblečenia, dĺžky vlasov, úpravy účesu, dĺžky fúzov pod.
možnosť voľby: do tejto oblasti patrí rozhodovanie o svojom čase (kedy budem vstávať, jesť, kedy pôjdem spať) a o aktivitách, ktorým sa chcem či nechcem venovať, o svojom oblečení, ale aj rozhodovanie všeobecne o sebe samom, teda o tom, ako sa budem stravovať (zdravo či nezdravo, diétne alebo nie), či ak budem fajčiť, konzumovať alkohol a pod.,s kým budem bývať, čo budem robiť v budúcnosti a pod.
A hľadáme odpovede na napríklad na tieto otázky
Majú vaši prijímatelia možnosť vybrať si spôsob oslovovania?
Majú možnosť výberu jedla?
Môžu vaši prijímatelia odmietnuť stravu?
Majú prijímatelia možnosť sa sprchovať viac krát za deň /týždeň/?
Majú vaši prijímatelia možnosť zamykať si svoje osobné veci?
Majú vaši prijímatelia kľúč od izby pri sebe?
Ako majú vaši prijímatelia zabezpečené sexuálne potreby?
Hľadáme spoločne "dobrú prax" a možnosti riešenie práve vo vašej sociálnej službe a vo vašom zariadení a pre vašich prijímateľov.
Rozoberáme zásadné pojmy  - primeraný dohľad - primeraná opatrnosť - primerané riziko

Verím, že vás táto téma zaujala a že školenie bude pre vás prínosom.

Ľudskoprávny prístup v sociálnych službách

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Zákon č. 448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

- § 5 Zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb

- § 6 Práva pri poskytovaní sociálnej služby

- § 10 Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

- Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby -

I. Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

1.1 Kritérium: Základné ľudské práva a slobody

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

- Ako naplniť ľudské práva v praxi

- Zodpovednosť - primeraná opatrnosť - primeraný dohľad

- Právo na vlastné rozhodnutie

- Právo na primerané riziko

- Spôsobilosť k právnym úkonom a vlastné rozhodnutie

Návod k dobrej praxi

 

 Rozsah: jednodňové školenie

Cena:80EUR/osoba

V cene sú zahrnuté náklady na  školenie a malé občerstvenie počas  školenia.

Kurz začína o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny.

Miesto konania:ul Snežienková 74, Prievidza Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan  tel:0944120468, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:iban: SK0683300000002600772521 VS:29022024

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna  časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com