TATRA  AKADÉMIA

 

SEXUALITA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

AKreditovaný kurz MPSVR SR

 

Dobrý deň, milí priatelia.

Chceli by sme vám predstaviť upravený vzdelávací program Sexualita v sociálnych službách.

Aby sme ešte viac v programe Sexualita v sociálnych službách dali väčší priestor vám, vaším konkrétnym príkladom z praxe, aby sme vám poskytli maximálne informácie ohľadom témy a mali priestor na zmysluplné cvičenia a tím zachovali zmysel našich školení - DOBRÁ PRAX, rozhodli sme sa, že po vzore kurzu Telesných a netelesných obmedzení, aj SEXUALITA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH bude modulové vzdelávanie.

Niekoľko dôvodov som už spomenul. Ďalší dôvod je to, že so sexualitou a intimitou prijímateľov sa stretávajú všetci zamestnanci sociálnych služieb. Kto teraz tvrdí, že nie, so všetkou úctou, mýlite sa. Určite mi dajú za pravdu všetky opatrovateľky a kľúčoví pracovníci, ktorí sa s prejavmi sexuality stretávajú skoro každý deň. Sociálny pracovníci a ostatný personál sa môže stretnúť so sexualitou prijímateľov pri ich každodenných činnostiach - rozhovoroch, pri pomoci s hygienou, narážkach na intímnosti, vzťahoch prijímateľ - prijímateľ, pracovník- prijímateľ alebo v ťažkých situáciách vzťahujúcich sa k sexualite. Len si to v mnohých prípadoch neuvedomujeme alebo o tom pred nikým nehovoríme a tak sa táto téma stáva tabu alebo v horšom prípade zhrozením, posmechom či nechceným ponižovaním prijímateľov.

Ako sa zachovať pri prejavoch sexuality? Čo povedať, ako viesť rozhovor? Bagatelizovať, či všetko prechádzať mlčky? Je veľa otázok ako so sexualitou pracovať v sociálnych službách. Keďže sa s prejavmi intimity a sexualitou stretáva každý zamestnanec v sociálnych službách, pripravili sme úvodné školenie zamerané na tie najzákladnejšie otázky v tejto oblasti. Čo je sexualita, prejavy sexuality, prejavy nenaplnenej sexuality. Ako pracovať so sexualitou prijímateľa v rámci individuálneho plánovania, čo je sexuálny protokol a mnoho ďalších odpovedí, ktoré z touto témou súvisia. Zmyslom a cieľom úvodného školenia Úvod do sexuality v sociálnych službách je, aby sa každý zamestnanec vedel orientovať v tejto téme a aby vedel reagovať v konkrétnych situáciách. Neznamená to však, že absolvent tohto školenia bude odborník v oblasti sexuality, cieľom je aby si v tejto téme urobil "jasno" a získal pre seba istotu ale hlavne vedel reagovať, keď sa ocitne v situácií, ktorá si vyžaduje profesionálne reagovať. Verím, že toto úvodné školenie privítajú nielen zamestnanci ale hlavne bude dôležitou témou pre vedenie a samotných zriaďovateľov. Nakoľko téma intimity a sexuality sa veľmi dotýka ľudských práv nielen prijímateľov ale aj zamestnancov.

Ostatné školenia sú pokračovaním v tejto téme, to znamená, že je nutné aby tí, ktorí chcú absolvovať ďalšie školenie absolvovali to prvé. Dôvody som už uviedol v úvode.

Pokračovaním vzdelávania je Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím. Veľmi špecifická oblasť, ktorá rezonuje nielen v sociálnych službách ale aj v rodinách a v širokej verejnosti. Z toho dôvodu je obsahom tohto školenia dôležitá téma je aj práca s rodinou prijímateľov sociálnych služieb. Celý obsah je zameraný už na konkrétnu cieľovú skupinu a prácu s ňou. Je to tak široká cieľová skupina, že by sa dala ešte rozčleniť na niekoľko školení ale my sa snažíme v tejto časti zastrešiť to, čo potrebujete práve vy, čiže sa venuje viac tej skupine ľudí, ktorá je aj vašou cieľovou skupinou. Aby sme plnohodnotne naplnili obsah a vaše očakávania, tak nám práve pomáha to, že sa už nemusíme venovať základným témam o sexualite, ktoré sa preberali na prvom školení a môžeme sa venovať naplno len téme Sexualita ľudí s mentálnym hendikepom.

Ďalšou špecifickou skupinou v sociálnych službách sú seniori. Pre túto skupinu a prácu s ňou sme pripravili školenie Sexualita ľudí v seniorskom veku. Keď sa z niekým bavím na túto tému, tak je jeho odpoveďou väčšinou..čo už tí naši dedkovia a babky...Priznaním dôchodku sociálnou poisťovňou sa nám "neruší" sexuálny pud či právo mať vzťah. Intimita a prejavy sa nezakazujú, ba práve naopak, mali by sme podporovať vzťahy a prejavy náklonnosti, lebo mnohokrát je toto jediný spôsob v boji proti samote, opustenosti a smútku prijímateľov sociálnych služieb. A ešte jeden špeciálny dôvod je venovať sa tejto téme a to je to, že väčšina terajších seniorov žilo v dobe, kde práve platilo báť sa okolia, čo by na to povedali iní. Dôležitou úlohou práce so sexualitou a intimitou seniorov je naučiť sa im načúvať, búrať predsudky a mýty.

Posledné dve spomenuté školenia sa odlišujú nielen v cieľovej skupine ale hlavne v práci s tou ktorou skupinou. V školení Sexualita ľudí s mentálnym hendikepom je to viac menej o vzdelávaní týchto ľudí a v školení Sexualita ľudí v seniorskom veku je to o sprevádzaní a pomáhaní.

Ďalším školením je Sexualita ľudí s fyzickým postihnutím. Téma na Slovensku úplne tabuizovaná. Pustili sme sa aj do tejto témy, nakoľko ju pokladáme za tému, ktorá sa veľmi dotýka ľudských práv a ale hlavne morálnych a etických hodnôt nielen ľudí s fyzickým postihnutím ale aj spoločnosti. Ťažiskovou témou toho školenia sú možnosti sexuality ľudí s telesným hendikepom a téma sexuálnej asistencie. Je to ťažká téma ale verím, že existujú ľudia, ktorým toto školenie pomôže napríklad len už v tom, že dostanú odpovede ako ďalej pracovať s ľuďmi, ktorí majú fyzický hendikep. Ako im môžu pomôcť aj v oblasti intimity a sexuality.

Poslednou časťou modulového vzdelávania je Poradca sexualitou v sociálnych službách.

Ako som písal vyššie, že všetci pracovníci sa stretávajú so sexualitou prijímateľov sociálnych a že by mali vedieť reagovať na prejavy či riešiť situácie súvisiace so sexualitou. Je však otázkou, či všetci by mali vedieť rozprávať s prijímateľom o intímnych veciach. Kto to má robiť? Má to robiť kľúčový pracovník? A čo má vlastne vedieť? Má byť sexuológ? Je to ďalší pracovník navyše?

Nemáme ambíciu nahrádzať našimi školeniami vzdelanie sexuológov. Našim cieľom je to, aby v každej sociálnej službe bol niekto, na koho sa môže obrátiť ktorýkoľvek prijímateľ či zamestnanec. Má prehľad o sexualite všeobecne a konkrétne o sexualite cieľovej skupine vo vašej sociálnej službe, ktorý dokáže odpovedať na otázky s rešpektom, sebavedome a pritom prijateľne pre prijímateľa, zamestnanca či rodinného príslušníka. Človek, ktorý je v otázkach intímností a sexuality vyrovnaný a rešpektuje človeka v jeho celej šírke jeho potrieb a ich prejavov.

Takýto človek by mal vedieť poradiť spolupracovníkom a mal by vedieť pripraviť všetky náležitosti ohľadom sexuality v rámci zariadenia a vedieť pripraviť protokol sexuality. Jeho dôležitou úlohou je aj komunikácia s rodinou k tejto téme.

Preto je dôležité, aby takýto človek prešiel všetkými časťami modulového vzdelávania, aby vedel odovzdávať informácie svojim kolegom, prijímateľom a aj rodine prijímateľa. Mal by byť súčasťou tímov v rámci individuálneho plánovania, mal by zabezpečiť bezpečnosť získaných informácií v rámci zariadenia.

Obsah školení :

Úvod do sexuality v sociálnych službách

1. Úvod

2.Čo je sexualita..

3.Špecifiká sexuality v sociálnych službách

 • ľudia mimo domov
 • ľudia v závislom postavení
 • prostredie/ zariadenia soc. služieb, špecializované zariadenia.../
 • ľudia s rôznymi prejavmi ochorení a ľudia s hendikepom

4. Prejavy sexuality

5. Prejavy nenaplnenej sexuality

6. Predchádzanie neprimeraným prejavom nenaplnenej sexuality

7. Práca, správanie, postoje a pravidlá pracovníkov k prejavom sexuality klientov

8. Práca s rodinou

9. Dôležitosť tímovej spolupráce v oblasti sexuality v sociálnych službách

10. Sexualita v individuálnom plánovaní

11. Vedenie rozhovoru pracovníka s klientom ohľadom intimity a sexuality

12. Os sexuality. Kde sa na osi nachádzam ja? Ako to mám so svojou sexualitou?

13. Sexuálny protokol

14. Sexuálna asistencia

15. Praktické cvičenia - vedenie rozhovoru, mapovanie potrieb, ...

16. Dobrá prax

Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím

1. Úvod do sexuality osôb s postihnutím

2. Sexualita - sexuálne práva ľudí s postihnutím, deklarácie sexuálnych práv

3. Psychosexuálny vývoj ľudí s mentálnym postihnutím. Čo ovplyvňuje psychosexuálny vývoj osôb s mentálnym 

    postihnutím?

4. Čo sú schopní ľudia s mentálnym postihnutím sa v oblasti intimity sa naučiť

5. Prejavy nenaplnenej sexuality ľudí s mentálnym postihnutím a čo s tým?

6. Ako reagovať na situácie v oblasti sexuality ľudí s mentálnym postihnutím

7. Metódy a techniky práce v oblasti sexuality a ich praktický nácvik

8. Nácvik rozhovorov - ako komunikovať s ľuďmi s postihnutím o sexualite, ako komunikovať s ich blízkymi

 

Sexualita v seniorskom veku

1. Úvod do sexuality ľudí v seniorskom veku a prečo je tak dôležitá?

2. Čo ovplyvňuje sexualitu v seniorskom veku?

3. Mýty a predsudky v sexualite seniorov a senioriek.

4. Spôsoby a formy sexuálneho obťažovania a čo s tým?

5. Vymedzenie role pomáhajúcich profesií v práci so sexualitou.

6. Možnosti napĺňanie sexuality ľudí v seniorskom veku v podmienkach pobytových zariadení.

7. Pomôcky pre prácu sociálneho pracovníka v oblasti sexuality.

8. Sexuálne asistencia ako možnosť v pobytových zariadeniach pre  seniorov a seniorky.

9. Nebojme sa komunikovať o sexe so seniormi - nácvik rozhovorov.

 

Sexualita ľudí s fyzickým postihnutím

1. Vplyv jednotlivých ochorení na sexualitu

2. Poškodenie miechy a dôsledky na funkciu jednotlivých orgánov

3. Zmena funkcie organizmu v jednotlivých častiach poranenia miechy

4. Porucha sexuálnych funkcií a ich liečba u mužov, porucha sexuálnych funkcií a materstvo u žien

5. Možnosti sexuálnych aktivít pri sexe ľudí s ochrnutím, polohy pri sexe a formy ochrany zdravia

6. Sexuálne pomôcky pre osoby s fyzickým postihnutím

7. Diskusia z ľuďmi s fyzickým postihnutím a ich cesta k naplňovania sexuality v ich živote

 

Poradca sexualitou v sociálnych službách

1. Úloha poradcu sexualitou v sociálnych službách

 • pripraviť metodiku / Sexuálny protokol/
 • viesť komunikáciu s vedením- spolupracovníkmi
 • komunikovať s prijímateľmi soc. služby
 • komunikovať s rodinou prijímateľa sociálnej služby
 • komunikovať s verejnosťou, so záujemcami o sociálnu službu - možnostiach a práce v tejto oblasti v rámci sociálnej služby
 • robiť informatívnu kampaň ohľadom intimity, sexuality a vzťahov
 • podieľať sa na tvorbe individuálnych plánov

2. Ako napĺňať úlohu poradcu

 • formy a metódy práce s pracovníkmi a klientmi
 • podpora zo strany poskytovateľa
 • supervízia
 • ako zvládať osamotenosť v tejto téme
 • ako zvládať prípadné pohŕdanie, posmešky
 • ako búrať predsudky a stereotypy
 • ako pracovať v tíme pri tvorbe individuálnych plánov prijímateľa

3. Interné vzdelávanie spolupracovníkov - ako odovzdávať informácie

4. Bezpečnosť informácií

5. Metódy komunikácie s rodinou

6. Príprava a tvorba pomôcok na vzdelávanie pracovníkov a klientov

 

Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com