TATRA AKADÉMIA


Porozumieť správaniu klienta
Aké sú následky našej práce, rozhodnutí a postojov na správanie klienta
Nástroje na „rozhodnúť sa lepšie a pracovať profesionálne“
Prostredie ako nástroj na správanie sa klienta a zamestnanca
Som profesionálny zamestnanec

To, čo v školách a na kurze opatrovania neučia

 Som profesionál
Aké sú následky našej práce, rozhodnutí a postojov na správanie klienta

 

 

Dátum školenia : 19.9.2023  

Miesto: Prievidza

 

Obsah:

Správanie klientov:

Som tu, lebo sa neviem o seba postarať - Som tu, lebo sa nemá kto o mňa postarať - Som tu, lebo sa moje deti už o mňa nedokázali postarať - ZAVADZIAM- Som NEPOTREBNÝ - Som na OBTIAŽ

Existuje "normalita"?

I.
 Duševné zdravie -Diéta -Problémy so sluchom či zrakom -Kognitívne schopnosti   -Telesné postihnutie -Choroby- Vedľajšie účinky liekov -Bolesť -Zneužívanie návykových látok -Závislosť - Nízke sebavedomie - Zneužívanie - fyzické - sexuálne - emocionálne

II.
Kultúra a viera -Rodina - Deti - Manžel - Manželka -Postoje, očakávania a skúsenosti -Sklamanie -Strach - Poníženie-Naučené správanie -Frustrácia - Moje bývalé zamestnanie - Rituály - Národnosť - Nemám peniaze

III.
Hluk -Teplota -Preľudnenosť -Osvetlenie - Bývam s cudzími ľuďmi -Nedostatočná / prílišná/ stimulácia - Zasadací poriadok -Sterilné prostredie -Nepredvídateľné zvuky - Osobný priestor - Sterilnosť prostredia

IV.
Budíček - Musím cvičiť -robiť keramiku- ručné práce - maľovať obrázky - Počúvať dychovku - Hovoriť kam idem a kedy sa vrátim - Stále ma sledujú kamery - Mám vychádzky a musíme chodiť spolu viacerí - Keď chcem ísť von, musím sa vypýtať- Nedostatočné pochopenie personálom -Nerešpektovanie môjho súkromia

Čo spôsobuje v správaní klientov:
nedostatok -primeranosť - nadmiera

Existuje problémové správanie klienta?

Agresie a násilie - Ničenie majetku -Pokusy sebapoškodzovanie alebo samovraždu -Verbálne napadnutie - Vyhrážky -pokrikovanie -Klamstvo -Vykonávanie telesných potrieb na verejnosti -Správanie bez sexuálnych zábran -Krádeže -Žalovanie na druhých -Zneužívanie návykových látok -Časté vyžadovanie pozornosti zo strany personálu -Pľuvanie -Rozmazávanie exkrementov alebo ich strkanie do vreciek -Zastrašovanie - Rozoštvávanie zamestnancov - Cielená manipulácia -Schovávanie sa -Krivé obviňovanie -Negativizmus a apatia -Obťažovanie -Neschopnosť vrátiť sa z vychádzky -Sexuálne prejavy na verejnosti -masturbácia, obnažovanie, bozkávanie cudzích ľudí, pokrikovanie vulgárnych slov - Situácie bezprostredného ohrozenia zdravia a života -Demonštratívna agresivita

Správanie zamestnancov :

Vytváranie falošných predstáv a ilúzií:
Toto je váš nový domov - Sme jedna veľká rodina - Toto sú naše deti -Vy ste ako môj dedko- babka, Budovanie kolektivizmu  "my všetci" a nie individuálneho prístupu

Oslovovanie je odrazom našich postojov

 pacient , ležiak, na poschodí sú už len dementní, vozičkár,nesvojprávny

Správanie zamestnancov, ktoré spôsobuje:
Zneschopňovanie - Naučená pasivita - Naučená bezmocnosť

Závislosť na sociálnej službe

Ja viem, čo je pre vás najlepšie!

Infantilizácia/ nap.oslava Mikuláša v zariadení pre seniorov/ -Zastrašovanie -Nálepkovanie - Stigmatizácia- Pripisovanie vlastností podľa správania, naša skúsenosť z minulosti -Nerešpektovanie tempa -Ponižovanie -Odháňanie -Vnucovanie -Odopieranie pozornosti -Obviňovanie -Vyrušovanie -Vysmievanie -Ignorovanie - uprednostňovanie -Tykanie -Zavadziate a ste nepotrebný -Súdiť a odsudzovať klientov -Nedostatočné oceňovanie -Nedostatočná pozornosť -Manipulácia -Neprijatie klienta -Devalvácia potrieb -Poučovanie a moralizovanie -Nerešpektovanie intimity -Obchádzanie klienta -Mocenská pozícia -Zachraňovanie -Vytváranie vzťahu závislosti -Nedostatočná /prílišná/ stimulácia - Zasadací priadok -Príkazy -Zákazy -Obmedzenia -REŽIM

Profesionálny prístup,postoj a správanie zamestnanca ku klientom
empatia a profesionalita, nie ľútosť
podpora a nie len opatera
načúvať a nie len počúvať
človeka neriadime - nemanažujeme
akceptácia – rešpekt - úcta - ohľaduplnosť - podpora
nehodnotíme človeka, pozeráme sa no to čo dokáže a môže dokázať
právo na primerané riziko
diskrétnosť
právo na sebaurčenie – dať možnosť a priestor rozhodovať o sebe s našou podporou a so zdieľanou zodpovednosťou

 Som profesionálny zamestnanec - nerobím len to, čo viem, ale viem, čo robím

Práva - Povinnosti
Viem, čo mám robiť - viem,ako to mám robiť a robím to tak - Pracovné náplne opatrovateľov 
Zodpovednosť voči klientom
Zodpovednosť voči zamestnávateľovi
Zodpovrdnosť voči kolegom
Zodpovednosť voči sebe

CENA: 80 EUR/osoba

V cene sú zahrnuté náklady na  kurz a malé občerstvenie - cofeebreak počas  školenia.

Kurz začína o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky/príloha / na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:Iban: SK0683300000002600772521 Vs:19092023

Miesto konania:ul.Snežienková 74, Prievidza
Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan tel:0944120468 ,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:Iban: SK0683300000002600772521
 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna pomerná časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

 
JSN Dome template designed by JoomlaShine.com