TATRA  AKADÉMIA

 DEESKALÁCIA

v sociálnych službách

TATRA AKADÉMIA

/deeskalácia – zmierňovanie konfliktu, napätia alebo agresie/

Vedieť zvládať situácie "nekľudu" a bezprostredného ohrozenia seba, lebo prijímateľov sociálny služieb by mala byť základná zručnosť každého zamestnanca.

Je to nesmierne dôležite pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb.

5 pilierov deeskalácie v sociálnych službách

Verbálne, neverbálne prejavy, fyzické ataky prijímateľov sociálnych službách majú rôzne prejavy a dôvody. Môžu to byť prejavy ich zdravotného stavu, zdravotného znevýhodnenia, momentálneho sociálneho stavu. Ale to môže byť prejav - odozva na naše správanie, naše nepochopenie, našu nevedomosť o spúšťačoch takéhoto správania - jednoducho, že prijímateľa budíme o 5.30 ráno.

Preto do deeskalácie v sociálnych službách na prvé miesto kladieme PREVENCIU.

Ďalšie 3 body sú už samotné techniky práce s prijímateľom a sú špecifické pre sociálne služby. Vychádzajú z podstaty poslania sociálnych služieb zohľadňujúc fyzický a mentálny stav prijímateľov sociálnych služieb. Najväčší dôraz je kladený na dodržanie dôstojnosti, bezbolestnosti, bezpečia a ohľaduplnosti pri používaní techník, nakoľko už ide o priamy kontakt s prijímateľom. Na tento fakt upozorňuje zákon 448/2008 Z.z. v §10 pri použití obmedzení. Techniky použitia - Špeciálne úchopy sú špeciálne vytvorené pre používanie v sociálnych službách.

Posledný bod deeskalácie je metodické spracovanie. Nesúvisí priamo s prijímateľom sociálnej služby ale súvisí s bezprostrednou situáciou, čiže ako mám reagovať a čo mám robiť. Ak zamestnanec nevie a nemá tieto informácie, koná zmätočne, vystavuje seba a ostatných nebezpečenstvu a možnému ohrozeniu zdravia a života. Tak, ako pri iných krízových situáciách- požiar, podanie prvej zdravotnej pomoci, musia mať zamestnanci "návod" ako zvládnuť situáciu, nenechať to len "zamestnancovi".

Zamestnanci by mali mať "písomný návod" - rizikový a krízový plán, vedieť komu zavolať, kde sa bezpečne ukryť a ako ochrániť ostatných prijímateľov či zamestnancov - Čo robiť, keď som sama na nočnej.

Všetky tieto body sme nazvali piliere deeskalácia. Majú postupnosť od prevencie , základných deeskalačných techník až po zvládanie situácie pomocou obmedzení, ak ide už o bezprostredné ohrozenie zdravia a života. Táto postupnosť je veľmi dôležitá jednak pre bezpečie prijímateľov ale aj pre zasahujúcich.

 

5 pilierov deeskalácie v sociálnych službách

 1.Prevencia - predchádzanie napätiu, konfliktu či agresii v správaní prijímateľov sociálnych služieb

2.Základné techniky deeskalácia - načúvanie, riadený rozhovor, odvrátenie pozornosti, zrkadlenie, verbálna deeskalácia

3.Používanie šetrných techník ochrany a techniky bezpečného odchodu- úniku zo situácia ohrozujúcej zdravie a bezpečnosť zamestnanca -Únikové techniky, /škrtenie, ťahanie za ruky, ťahanie za vlasy,  kopanie, uhryznutie, odvrátenie útoku, odvedenie ...../

4.Používanie obmedzujúcich prostriedkov v zmysle §10 zákona 448/2008 Z.z.

Netelesné obmedzenia, Telesné obmedzenia           /Špeciálne úchopy- miestnosť bezpečného pobytu - podávanie medikácie/.

Špeciálne úchopy -cielená, bezbolestná,           koordinovaná činnosť zasahujúcich, neohrozujúca zdravie a bezpečnosť prijímateľov a zasahujúcich.

Špeciálny úchop ako deeskalačná technika.

5.Metodické spracovanie /Metodiky, krízové a rizikové plány,.../

Náš vzdelávací program  zameraný na zvládania konfliktu, napätia a agresivity prijímateľov,  sme nazvali Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy, zdôrazňujúc vážnosť a dôležitosť používania techník používaných v sociálnych službách v zmysle zákona 448/2008 Z.z. Vzdelávací program je akreditovaný MPSVR SR.

Vzdelávania je rozdelené do 2 modulov, ktoré reflektujú praktické požiadavky sociálnych služieb a sú vytvorené tak, aby účastníci získali nielen teoretické vedomosti ale hlavne aby absolventi získali praktický nástroj na zvládanie rizikových a krízových         situácií, napätia, konfliktu a agresivity prijímateľov sociálnych služieb. Každá časť vzdelávacieho programu má preto vždy aj praktickú časť!

Obsah je postavený na niekoľkoročnej praxi, skúsenostiach a informáciách ohľadom danej témy . Je postupný a nadväzujúci, čo znamená, že začíname najskôr teóriou ohľadom prevencie, obmedzení a ľudských práv prijímateľov a zamestnancov, základných techník deeskalácia   a praktických nácvikov používania šetrných techník ochrany a techniky bezpečného odchodu- úniku zo situácia ohrozujúcej zdravie a bezpečnosť -Únikové techniky. Zdôrazňujeme nutnosť písomného spracovania a to z dôvodu jasných pokynov pre zamestnancov "čo a ako" majú v takých situáciách robiť.

Ak sociálna služba nezvláda situáciu bezprostredného ohrozenia zdravia a života prijímateľov alebo zamestnancov prevenciou, základnými technikami deeskalácie a šetrnými technikami ochrany- únikové techniky a je nutné použiť obmedzenia v zmysle §10 zákona 448/2008 z.z. my prakticky učíme   špeciálne úchopy, ktoré sú špeciálne vytvorené na prácu s prijímateľmi sociálnych služieb.

Je to jediná možná metóda špeciálnych úchopov obmedzujúca pohyb, ktorú môžeme použiť pri priamom kontakte s prijímateľom, ktorú dovoľuje zákon.

Špeciálne úchopy sú pre zamestnancov ochrana pred prípadným ublížením na zdraví prijímateľa, ktoré by mohlo nastať pri fyzickom kontakte s prijímateľom, nakoľko špeciálne úchopy sú technika, ktorá je cielená činnosť, pre prijímateľov bezbolestná, šetrná a maximálnej miere znižuje riziko poranenia alebo ublíženia na zdraví.

Špeciálne úchopy nie sú sebaobranné techniky a ani techniky bojových umení, ktoré niektoré sociálne služby pokladajú za špeciálne úchopy v zmysle zákona a tak vystavujú zamestnancov a prijímateľov možnému ublíženiu na zdraví alebo trestnému stíhaniu pre ublíženie na zdraví!

Musíme to zdôrazniť, lebo takto to niektoré sociálne služby vnímajú.

Deeskalácia použitím špeciálnych úchopov nie je pre prijímateľov sociálnych služieb situácia stresujúca ale naopak, vo väčšine prípadov dochádza k ukľudneniu . Vyžaduje si to však zo strany zasahujúcich správne prevedenie, súhru zasahujúcich a komunikáciu s prijímateľom.

Nácvik je náročný a preto sme ho rozdelili na 2 samostatné   celky a trvá 2 dni pri 2.úrovni a 3 dni pri 3.úrovni.

Absolvovaním 1 modulu/ 1 až 3 úroveň/ nášho vzdelávacieho programu, by mala sociálna služba zvládnuť väčšinu situácií konfliktov, nepokoja, napätia a agresie prijímateľov sociálnej služby .

Sú však v sociálnych službách aj situácie, ktoré sa nedajú zvládnuť základnými technikami deeskalácie, či špeciálnymi úchopmi. Potom nasledujú už len dve možné, zákonom povolené možnosti a to použitie miestnosti bezpečného pobytu a použitie medikácie za dodržania prísnych podmienok v zmysle §10 zákona 448/2008 Z.z. Aj k týmto dvom možnostiam sa dopodrobna v našom vzdelávacom programe venujeme.

 

Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy

Modulové vzdelávanie

Akreditácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 Modul 1.

Úroveň zvládnutia používania telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov

 Úroveň 1.

Základné pravidlá a techniky telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov 

/sebaobranné, únikové techniky/

Akcia 2+1 zadarmo

Dátum:  26.4.2023

Miesto:  Košice

Začiatok kurzu: 9.00 hod

 Cieľová skupina:

Odporúčané pre všetkých zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby.

 Získané vedomosti a zručnosti:

Základná znalosť z oblasti deeskalácie, používania telesných a netelesný obmedzení. Praktická znalosť činnosti v únikových technikách, odvrátenia napadnutia a v základoch práce s klientom v krízových situáciách.

Ukončenie: bez skúšky

Vydanie osvedčenia

/výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi/

Obsah:

Teoretická časť

- Legislatíva v oblasti povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

- Ľudské práva a prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

- Netelesné obmedzenia / verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti, aktívne počúvanie/

- Telesné obmedzenia/špeciálne úchopy, umiestnenie prijímateľa sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená na bezpečný pobyt,  použitie liekov/

-Register telesných a netelesných obmedzení

-Správanie klienta, ktoré môže viesť k priamemu ohrozeniu života alebo priamemu ohrozeniu zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických   osôb/možné príčiny správania- metódy mapovania správania - predchádzanie takémuto správaniu/

- Prevencia krízových situácií

- Opatrenia, postupy a pravidlá pri riešení krízových situácií

- Bezpečný kontakt s klientom

- Postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného   obmedzenia

- Záznam krízovej situácie

- Špeciálne úchopy - zásady a pravidlá ich použitia

Praktická časť /nácvik/ - únikové techniky:

              Praktický nácvik – sebaobranné – únikové techniky

             Ťahanie za vlasy

             Ťahanie za odev

             Škrtenie

             Ťahanie za ruky

             Útok päsťou

             Kopnutie

             Útok predmetom

             Uhryznutie

             Odvrátenie vzájomného napadnutia

Praktická ukážka práce s klientom, ktorý sedí, videoukážky priebehu zásahu v iných pozíciach

Cena:80EUR/osoba

 V cene sú zahrnuté náklady na  školenie a malé občerstvenie počas  školenia.

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:iban: SK0683300000002600772521 Vs.19102022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
 Bližšie informácie:
Mgr. Niko Ivan  tel:0944120468,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:iban: SK0683300000002600772521

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna  časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu.

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com