TATRA  AKADÉMIA

 

 DEESKALÁCIA

v sociálnych službách

TATRA AKADÉMIA

/deeskalácia – zmierňovanie konfliktu, napätia alebo agresie/

Vedieť zvládať situácie "nekľudu" a bezprostredného ohrozenia seba, lebo prijímateľov sociálny služieb by mala byť základná zručnosť každého zamestnanca.

Je to nesmierne dôležite pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb.

5 pilierov deeskalácie v sociálnych službách

Verbálne, neverbálne prejavy, fyzické ataky prijímateľov sociálnych službách majú rôzne prejavy a dôvody. Môžu to byť prejavy ich zdravotného stavu, zdravotného znevýhodnenia, momentálneho sociálneho stavu. Ale to môže byť prejav - odozva na naše správanie, naše nepochopenie, našu nevedomosť o spúšťačoch takéhoto správania - jednoducho, že prijímateľa budíme o 5.30 ráno.

Preto do deeskalácie v sociálnych službách na prvé miesto kladieme PREVENCIU.

Ďalšie 3 body sú už samotné techniky práce s prijímateľom a sú špecifické pre sociálne služby. Vychádzajú z podstaty poslania sociálnych služieb zohľadňujúc fyzický a mentálny stav prijímateľov sociálnych služieb. Najväčší dôraz je kladený na dodržanie dôstojnosti, bezbolestnosti, bezpečia a ohľaduplnosti pri používaní techník, nakoľko už ide o priamy kontakt s prijímateľom. Na tento fakt upozorňuje zákon 448/2008 Z.z. v §10 pri použití obmedzení. Techniky použitia - Špeciálne úchopy sú špeciálne vytvorené pre používanie v sociálnych službách.

Posledný bod deeskalácie je metodické spracovanie. Nesúvisí priamo s prijímateľom sociálnej služby ale súvisí s bezprostrednou situáciou, čiže ako mám reagovať a čo mám robiť. Ak zamestnanec nevie a nemá tieto informácie, koná zmätočne, vystavuje seba a ostatných nebezpečenstvu a možnému ohrozeniu zdravia a života. Tak, ako pri iných krízových situáciách- požiar, podanie prvej zdravotnej pomoci, musia mať zamestnanci "návod" ako zvládnuť situáciu, nenechať to len "zamestnancovi".

Zamestnanci by mali mať "písomný návod" - rizikový a krízový plán, vedieť komu zavolať, kde sa bezpečne ukryť a ako ochrániť ostatných prijímateľov či zamestnancov - Čo robiť, keď som sama na nočnej.

Všetky tieto body sme nazvali piliere deeskalácia. Majú postupnosť od prevencie , základných deeskalačných techník až po zvládanie situácie pomocou obmedzení, ak ide už o bezprostredné ohrozenie zdravia a života. Táto postupnosť je veľmi dôležitá jednak pre bezpečie prijímateľov ale aj pre zasahujúcich.

 

5 pilierov deeskalácie v sociálnych službách

 1.Prevencia - predchádzanie napätiu, konfliktu či agresii v správaní prijímateľov sociálnych služieb

2.Základné techniky deeskalácia - načúvanie, riadený rozhovor, odvrátenie pozornosti, zrkadlenie, verbálna deeskalácia

3.Používanie šetrných techník ochrany a techniky bezpečného odchodu- úniku zo situácia ohrozujúcej zdravie a bezpečnosť zamestnanca -Únikové techniky, /škrtenie, ťahanie za ruky, ťahanie za vlasy,  kopanie, uhryznutie, odvrátenie útoku, odvedenie ...../

4.Používanie obmedzujúcich prostriedkov v zmysle §10 zákona 448/2008 Z.z.

Netelesné obmedzenia, Telesné obmedzenia           /Špeciálne úchopy- miestnosť bezpečného pobytu - podávanie medikácie/.

Špeciálne úchopy -cielená, bezbolestná,           koordinovaná činnosť zasahujúcich, neohrozujúca zdravie a bezpečnosť prijímateľov a zasahujúcich.

Špeciálny úchop ako deeskalačná technika.

5.Metodické spracovanie /Metodiky, krízové a rizikové plány,.../

Náš vzdelávací program  zameraný na zvládania konfliktu, napätia a agresivity prijímateľov,  sme nazvali Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy, zdôrazňujúc vážnosť a dôležitosť používania techník používaných v sociálnych službách v zmysle zákona 448/2008 Z.z. Vzdelávací program je akreditovaný MPSVR SR.

https://www.tatraakademia.sk/index.php/telesne-netelesne-obmedzenia-a-specialne-uchopy-moduly

Vzdelávania je rozdelené do 2 modulov, ktoré reflektujú praktické požiadavky sociálnych služieb a sú vytvorené tak, aby účastníci získali nielen teoretické vedomosti ale hlavne aby absolventi získali praktický nástroj na zvládanie rizikových a krízových         situácií, napätia, konfliktu a agresivity prijímateľov sociálnych služieb. Každá časť vzdelávacieho programu má preto vždy aj praktickú časť!

Obsah je postavený na niekoľkoročnej praxi, skúsenostiach a informáciách ohľadom danej témy . Je postupný a nadväzujúci, čo znamená, že začíname najskôr teóriou ohľadom prevencie, obmedzení a ľudských práv prijímateľov a zamestnancov, základných techník deeskalácia   a praktických nácvikov používania šetrných techník ochrany a techniky bezpečného odchodu- úniku zo situácia ohrozujúcej zdravie a bezpečnosť -Únikové techniky. Zdôrazňujeme nutnosť písomného spracovania a to z dôvodu jasných pokynov pre zamestnancov "čo a ako" majú v takých situáciách robiť.

Ak sociálna služba nezvláda situáciu bezprostredného ohrozenia zdravia a života prijímateľov alebo zamestnancov prevenciou, základnými technikami deeskalácie a šetrnými technikami ochrany- únikové techniky a je nutné použiť obmedzenia v zmysle §10 zákona 448/2008 z.z. my prakticky učíme   špeciálne úchopy, ktoré sú špeciálne vytvorené na prácu s prijímateľmi sociálnych služieb.

Je to jediná možná metóda špeciálnych úchopov obmedzujúca pohyb, ktorú môžeme použiť pri priamom kontakte s prijímateľom, ktorú dovoľuje zákon.

Špeciálne úchopy sú pre zamestnancov ochrana pred prípadným ublížením na zdraví prijímateľa, ktoré by mohlo nastať pri fyzickom kontakte s prijímateľom, nakoľko špeciálne úchopy sú technika, ktorá je cielená činnosť, pre prijímateľov bezbolestná, šetrná a maximálnej miere znižuje riziko poranenia alebo ublíženia na zdraví.

Špeciálne úchopy nie sú sebaobranné techniky a ani techniky bojových umení, ktoré niektoré sociálne služby pokladajú za špeciálne úchopy v zmysle zákona a tak vystavujú zamestnancov a prijímateľov možnému ublíženiu na zdraví alebo trestnému stíhaniu pre ublíženie na zdraví!

Musíme to zdôrazniť, lebo takto to niektoré sociálne služby vnímajú.

Deeskalácia použitím špeciálnych úchopov nie je pre prijímateľov sociálnych služieb situácia stresujúca ale naopak, vo väčšine prípadov dochádza k ukľudneniu . Vyžaduje si to však zo strany zasahujúcich správne prevedenie, súhru zasahujúcich a komunikáciu s prijímateľom.

Nácvik je náročný a preto sme ho rozdelili na 2 samostatné         celky a trvá 2 dni pri 2.úrovni a 3 dni pri 3.úrovni.

Absolvovaním 1 modulu/ 1 až 3 úroveň/ nášho vzdelávacieho programu, by mala sociálna služba zvládnuť väčšinu situácií konfliktov, nepokoja, napätia a agresie prijímateľov sociálnej služby .

Sú však v sociálnych službách aj situácie, ktoré sa nedajú zvládnuť základnými technikami deeskalácie, či špeciálnymi úchopmi. Potom nasledujú už len dve možné, zákonom povolené možnosti a to použitie miestnosti bezpečného pobytu a použitie medikácie za dodržania prísnych podmienok v zmysle §10 zákona 448/2008 Z.z. Aj k týmto dvom možnostiam sa dopodrobna v našom vzdelávacom programe venujeme.

Ako som už spomínal, náš kurz má 2 moduly. Tým druhým je možnosť si vyškoliť lektora pre zariadenie. Túto možnosť odporúčame veľkým zariadeniam, ktoré si tak zabezpečia odborného človeka, ktorý sa bude venovať tejto téme a bude pripravovať svojich kolegov v špeciálnych úchopov, venovať sa metodikám, deeskalačným technikám, vytvárať metodiky a pripravovať rizikové a krízové plány.

Verím, že vám informácie ohľadom DEESKALÁCIE budú prospešné a že deeskaláciu budete vnímať ako celok pre prácu s prijímateľom. Že deeskalácia je stále spätá z ľudskými právami, obmedzeniami prijímateľa sociálnej služby a trestnoprávnou rovinou. Že postupy sa nedajú preskakovať a všetko hneď riešiť tak, že prijímateľa "zavreme" rovno do miestnosti bezpečného pobytu alebo to budeme riešiť podaním medikácie.

Niko Ivan

Copyright © TATRA AKADÉMIA

 

TATRA  AKADÉMIA

Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy

Modulové vzdelávanie

Akreditácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Modul 1.

Úroveň zvládnutia používania telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov

Úroveň 1.

Základné pravidlá a techniky telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov

Rozsah: 8 vyučovacích hodín -1 deň

Cieľová skupina:

Odporúčané pre všetkých zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby.

 Získané vedomosti a zručnosti:

Základná znalosť z oblasti používania telesných a netelesný obmedzení. Praktická znalosť činnosti v únikových technikách, odvrátenia napadnutia a v základoch práce s klientom v krízových situáciách.

Ukončenie: bez skúšky

Vydanie osvedčenia

/výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi/

Obsah:

Teoretická časť

- Legislatíva v oblasti povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

- Ľudské práva a prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

- Netelesné obmedzenia / verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti, aktívne počúvanie/

- Základné techniky deeskalácia - načúvanie, riadený rozhovor, odvrátenie pozornosti, zrkadlenie,

          verbálna deeskalácia

- Telesné obmedzenia/špeciálne úchopy, umiestnenie prijímateľa sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená na bezpečný pobyt,  použitie liekov/

-Register telesných a netelesných obmedzení

-Správanie klienta, ktoré môže viesť k priamemu ohrozeniu života alebo priamemu ohrozeniu zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických   osôb/možné príčiny správania- metódy mapovania správania - predchádzanie takémuto správaniu/

- Prevencia krízových situácií

- Opatrenia, postupy a pravidlá pri riešení krízových situácií

- Bezpečný kontakt s klientom

- Postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného   obmedzenia

- Záznam krízovej situácie

Špeciálne úchopy - zásady a pravidlá ich použitia

Praktická časť /nácvik/

Praktický nácvik – "sebaobranné" – únikové techniky

Ťahanie za vlasy

Ťahanie za odev

Škrtenie

Ťahanie za ruky

Útok päsťou

Kopnutie

Útok predmetom

Uhryznutie

Odvrátenie vzájomného napadnutia

Praktická ukážka práce s klientom, ktorý sedí, videoukážky priebehu zásahu v iných pozíciach

Úroveň 2.

Špeciálne úchopy I.

 Rozsah: 16 vyučovacích hodín - 2 dni

Cieľová skupina:

Odporúčané pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, kde dochádza k častejším situáciám nutnosti použitia špeciálnych úchopov.Odporúčame účasť minimálne dvoch ľudí z jedného zariadenia.

Podmienka účasti -absolvovanie predchádzajúcej časti

Získané vedomosti a zručnosti:

Základná znalosť a zručnosť používania špeciálnych úchopov vo dvojici v trojici a práca s klientom v rôznych polohách

Zakončenie: skúškou

Vydanie osvedčenia: /výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi/

 Obsah:

Praktický nácvik – špeciálne úchopy – zásah vo dvojici až v trojici pracovníkov

-          Práca s klientom ktorý sedí

-          Práca s klientom ktorý stojí alebo ide

-          Prechod (pád) s klientom na brucho

-         Prechod (pád) s klientom na chrbát

Úroveň 3.

Špeciálne úchopy II.

Rozsah: 24 vyučovacích hodín - 3 dni

 Cieľová skupina:

Odporúčané pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb kde dochádza k pravidelnému agresívnemu správaniu klientov a kde si situácia vyžaduje zásah viacerých zamestnancov.

Odporúčame účasť minimálne 3 zamestnancov z jedného zariadenia.

 Podmienka účasti -absolvovanie predchádzajúcich dvoch častí

 Získané vedomosti a zručnosti:

Kompletná znalosť špeciálnych úchopov a zručnosť ich používania.

Zakončenie : skúška

Vydanie osvedčenia: /výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi/

 Obsah:

 Praktický nácvik – špeciálne úchopy – zásah vo dvojici až v šestici pracovníkov

-     Opakovanie špeciálnych úchopov z predchádzajúcich častí

-     Práca s klientom, ktorý leží na bruchu

-     Práca s klientom, ktorý leží na chrbte

-     Prevrátenie klienta z chrbta na brucho a bezpečný odchod

-        Precvičovanie vo všetkých polohách

Modul 2.

Lektor telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov v zariadeniach sociálnych služieb

Rozsah: 24 vyučovacích hodín - 3 dni

Podmienka účasti -absolvovanie predchádzajúcich troch častí

Cieľová skupina:

Kurz pre lektorov v zariadeniach sociálnych služieb

Získané vedomosti a zručnosti:

Kompletná znalosť špeciálnych úchopov a ich používania, metodické vedenie a lektorské zručnosti. Možnosť viesť nácviky špeciálnych úchopov a únikových techník zamestnancov v zariadení.

Ukončenie: skúška

Vydanie osvedčenia - oprávnenie lektorovať v zariadení absolventov modulov I,II,III

Vydanie osvedčenia /výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi ako lektor v zaradeniach sociálnych služieb/

Platnosť osvedčenia 2 roky

Obsah:

-    Praktický nácvik - opakovanie všetkých špeciálnych úchopov

-    Praktický nácvik - únikové techniky

-   Teoretické základy telesných a netelesných obmedzení a ich zavádzanie v zariadení sociálnych služieb

-    Tvorba vnútorných smerníc

-    Metodické vedenie nácvikov špeciálnych úchopov

-    Zaznamenávanie a metodika vyhodnocovania nácviku a precvičovania špeciálnych úchopov u jednotlivých účastníkov

-     Lektorské znalosti precvičovania špeciálnych úchopov

Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

Cenník

 Uvádzaný počet účastníkov je maximálny počet na daný kurz!

1. Úroveň

   1 deň

   Otvorený kurz ----------------maximálny počet  účastníkov 26     cena:   80 eur /osoba                    

   V zariadení   ------------------maximálny počet účastníkov  26     cena:       1 200 eur   

2. Úroveň

     2 dni

   Otvorený kurz -------------- maximálny počet účastníkov  16  ...  cena: 160 eur/ osoba                 

   V zariadení     -------------- maximálny počet účastníkov   16  ....   cena: 2 400 eur    

3.Úroveň

     3 dni

   Otvorený kurz --------------  maximálny počet  účastníkov  16  .... cena:   240 eur/ osoba                  

   V zariadení     -------------- maximálny poče  účastníkov   16      ....    cena: 3 600 eur    

Lektor

   3 dni

Otvorený kurz -------------maximálny počet účastníkov  16 ...ena: 240 eur/ osoba              


 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com