TATRA AKADÉMIA

Plány

plány ako nástroj na zmenu kvality života prijímateľa sociálnych služieb


kto musí mať plán a aký

rozdiely v plánoch

pravidlá pri tvorbe plánu

metódy tvorby plánov

plán ako nástroj práce s klientom

formalizmus

hodnotenie kvality a plány

Príklady

Cvičenia

Vzory metodík

Plán opatrovania

Príloha č.4 ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

Výpočet počtu hodín úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základné  sociálne aktivity pre jedného prijímateľa sociálnej služby podľa prílohy č.4

Individuálny plán

§ 9

(1) Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 33 až 40 a 57 je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb,schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „individuálny plán“). Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.

Príloha č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

II. Procedurálne 2.5 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služieb

Plán sociálnej rehabilitácie

§ 9

1) ....... Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie

Rizikový plán

§10

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

(1) Pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadení nemožno používať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby.

2.6 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní

prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Pri poskytovaní sociálnej služby má určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia.

Indikátory:

Poskytovateľ sociálnej služby má zistené rizikové oblasti, v ktorých nie sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody, a má písomne vypracované vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby spolu s prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb.

                        správanie /nevhodné-neprimerané/

                        agresia

                        prejavy sexuality

Krízový plán

 

Rozsah: jednodňové školenie

Cena školenia: 1 200 EUR

Maximálny počet účastníkov 25

 

 Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com