TATRA  AKADÉMIA

 

Kľúčový pracovník klienta v sociálnych službách

Akreditované  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí poskytujú sociálne služby prostredníctvom  verejných alebo neverejných poskytovateľov  sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z.) , ktorí priamo vytvárajú alebo participujú na tvorbe individuálnych rozvojových plánoch klientov.

Pre koho je kurz určený.

Odborní zamestnanci , podľa §9, ktorí participujú na tvorbe a vypracovaní individuálneho  plánu.

/sociálny pracovník,opatrovateľ, ošetrovateľ, pracovný terapeut, inštruktor sociálnej rehabilitácie, pedagogický pracovník  pracujúci v sociálnych službách, zdravotnícky personál, vychovávateľ, asistent liečebnej výživy, fyzioterapeut a iní, ktorí prichádzajú do styku s klientom, ktorému je poskytovaná sociálna služba

Témy:

Kto môže byť kľúčový pracovník v sociálnych službách

 - pracovné zaradenie

-  osobnostné vlastnosti,zručnosti a vedomosti potrebné pre kľúčového pracovníka a jeho osobný rozvoj

Postavenie a úloha kľúčového pracovníka vo vzťahu k užívateľovi sociálnych služieb

 -  kľúčový pracovník ako dôverník klienta

-  kľúčový pracovník ako obhajca, obhajujúc záujmy klienta

-  kľúčový pracovník ako koordinátor služieb pre konkrétneho klienta

-  kľúčový pracovník ako podporovateľ klienta

Práva, povinnosti, kompetencie kľúčového  pracovníka

-   právne minimum pre kľúčových pracovníkov

Základy komunikácia kľúčového pracovníka s užívateľmi sociálnych služieb

 

-   Etika a diskrétnosť v komunikácii kľúčového pracovníka, vplyv emócií na pracovníka v   sociálnych službách

- Základné komunikačné zručnosti

-  Požadované základné komunikačné zručnosti

-  Pozitívne formulácie v komunikácií

- Schopnosť pracovať v tíme, výmena skúseností

Kľúčový pracovník, individuálne plánovanie a tvorba individuálnych plánov

-   úloha kľúčového pracovníka v individuálnom plánovaní

-   úloha kľúčového pracovníka pri tvorbe individuálnych rozvojových plánov

 Rozsah: jednodňové školenie

 

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com