TATRA  AKADÉMIA

 Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby - Procedurálne podmienky


 

Cieľom kurzu je aktívna práca na  druhej časti podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby zameranej na  -  Procedurálne podmienky.

Ukázať, že procedurálne podmienky kvality sú kľúčové, lebo sú priamo zamerané na vzťah prijímateľ sociálnej služby/klient/-pracovník.Procedurálne podmienky ukazujú, ako je tento vzťah definovaný/individuálny prístup, potreby a priania klienta,cieľ spolupráce.../ , čo ho formuje a ako ho v procese poskytovania sociálnej služby zlepšovať a hodnotiť. Nie však hodnotiť z pozície vyplnenej tabuľky či formulára, "inšpektorom, manažérom" kvality či povereným človekom zriaďovateľa,ale na základe jeho spokojnosti, naplnenia jeho prianí a cieľov spolupráce.

 

Absolventi sa naučia ako:

definovať

-strategickú víziu, poslanie a ciele so zameraním na podporu a rozvoj individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb s cieľom  poskytovania sociálnej služby zameranej na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti.

-druh, formu, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnej služby

- postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74.

-pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby

-individuálny plán

-vnútorné postupy hodnotenia poskytovania sociálnych služieb

-pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií

zabezpečiť

-komplexné, dostupné, zrozumiteľné a pravdivé informácie  dostupným a zrozumiteľným spôsobom komunikácie, podľa  individuálnych potrieb, schopností prijímateľa sociálnych služieb

-podporu a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopností a cieľov

-rešpektovanie práva  prijímateľa sociálnej služby na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb

Absolventi získajú základné informácie, ako túto časť podmienok kvality písomne spracovať a  ako  ďalej s ňou pracovať.

Obsah kurzu

1. Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby

2. Určenie postupov a podmienok (vrátane miesta a času) poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy

3. Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

4. Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej   práce a zásad poskytovania sociálnej služby

5. Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby

6.  Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia

7. Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností

8.Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopností a cieľov

9. Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (prostredie, starostlivosť, strava a pod.) a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby

10. Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby

11. Príklady dobrej praxe

Rozsah kurzu: jednodňový

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com