TATRA AKADÉMIA


Porozumieť správaniu klienta
Aké sú následky našej práce, rozhodnutí a postojov na správanie klienta
Nástroje na „rozhodnúť sa lepšie a pracovať profesionálne“
Prostredie ako nástroj na správanie sa klienta a zamestnanca
Som profesionálny zamestnanec

To, čo v školách a na kurze opatrovania neučia

 Som profesionál
Aké sú následky našej práce, rozhodnutí a postojov na správanie klienta

 

Obsah:

Správanie klientov:

Som tu, lebo sa neviem o seba postarať - Som tu, lebo sa nemá kto o mňa postarať - Som tu, lebo sa moje deti už o mňa nedokázali postarať - ZAVADZIAM- Som NEPOTREBNÝ - Som na OBTIAŽ

Existuje "normalita"?

I.
 Duševné zdravie -Diéta -Problémy so sluchom či zrakom -Kognitívne schopnosti   -Telesné postihnutie -Choroby- Vedľajšie účinky liekov -Bolesť -Zneužívanie návykových látok -Závislosť - Nízke sebavedomie - Zneužívanie - fyzické - sexuálne - emocionálne

II.
Kultúra a viera -Rodina - Deti - Manžel - Manželka -Postoje, očakávania a skúsenosti -Sklamanie -Strach - Poníženie-Naučené správanie -Frustrácia - Moje bývalé zamestnanie - Rituály - Národnosť - Nemám peniaze

III.
Hluk -Teplota -Preľudnenosť -Osvetlenie - Bývam s cudzími ľuďmi -Nedostatočná / prílišná/ stimulácia - Zasadací poriadok -Sterilné prostredie -Nepredvídateľné zvuky - Osobný priestor - Sterilnosť prostredia

IV.
Budíček - Musím cvičiť -robiť keramiku- ručné práce - maľovať obrázky - Počúvať dychovku - Hovoriť kam idem a kedy sa vrátim - Stále ma sledujú kamery - Mám vychádzky a musíme chodiť spolu viacerí - Keď chcem ísť von, musím sa vypýtať- Nedostatočné pochopenie personálom -Nerešpektovanie môjho súkromia

Čo spôsobuje v správaní klientov:
nedostatok -primeranosť - nadmiera

Existuje problémové správanie klienta?

Agresie a násilie - Ničenie majetku -Pokusy sebapoškodzovanie alebo samovraždu -Verbálne napadnutie - Vyhrážky -pokrikovanie -Klamstvo -Vykonávanie telesných potrieb na verejnosti -Správanie bez sexuálnych zábran -Krádeže -Žalovanie na druhých -Zneužívanie návykových látok -Časté vyžadovanie pozornosti zo strany personálu -Pľuvanie -Rozmazávanie exkrementov alebo ich strkanie do vreciek -Zastrašovanie - Rozoštvávanie zamestnancov - Cielená manipulácia -Schovávanie sa -Krivé obviňovanie -Negativizmus a apatia -Obťažovanie -Neschopnosť vrátiť sa z vychádzky -Sexuálne prejavy na verejnosti -masturbácia, obnažovanie, bozkávanie cudzích ľudí, pokrikovanie vulgárnych slov - Situácie bezprostredného ohrozenia zdravia a života -Demonštratívna agresivita

Správanie zamestnancov :

Vytváranie falošných predstáv a ilúzií:
Toto je váš nový domov - Sme jedna veľká rodina - Toto sú naše deti -Vy ste ako môj dedko- babka, Budovanie kolektivizmu  "my všetci" a nie individuálneho prístupu

Oslovovanie je odrazom našich postojov

 pacient , ležiak, na poschodí sú už len dementní, vozičkár,nesvojprávny

Správanie zamestnancov, ktoré spôsobuje:
Zneschopňovanie - Naučená pasivita - Naučená bezmocnosť

Závislosť na sociálnej službe

Ja viem, čo je pre vás najlepšie!

Infantilizácia/ nap.oslava Mikuláša v zariadení pre seniorov/ -Zastrašovanie -Nálepkovanie - Stigmatizácia- Pripisovanie vlastností podľa správania, naša skúsenosť z minulosti -Nerešpektovanie tempa -Ponižovanie -Odháňanie -Vnucovanie -Odopieranie pozornosti -Obviňovanie -Vyrušovanie -Vysmievanie -Ignorovanie - uprednostňovanie -Tykanie -Zavadziate a ste nepotrebný -Súdiť a odsudzovať klientov -Nedostatočné oceňovanie -Nedostatočná pozornosť -Manipulácia -Neprijatie klienta -Devalvácia potrieb -Poučovanie a moralizovanie -Nerešpektovanie intimity -Obchádzanie klienta -Mocenská pozícia -Zachraňovanie -Vytváranie vzťahu závislosti -Nedostatočná /prílišná/ stimulácia - Zasadací priadok -Príkazy -Zákazy -Obmedzenia -REŽIM

Profesionálny prístup,postoj a správanie zamestnanca ku klientom
empatia a profesionalita, nie ľútosť
podpora a nie len opatera
načúvať a nie len počúvať
človeka neriadime - nemanažujeme
akceptácia – rešpekt - úcta - ohľaduplnosť - podpora
nehodnotíme človeka, pozeráme sa no to čo dokáže a môže dokázať
právo na primerané riziko
diskrétnosť
právo na sebaurčenie – dať možnosť a priestor rozhodovať o sebe s našou podporou a so zdieľanou zodpovednosťou

 Som profesionálny zamestnanec - nerobím len to, čo viem, ale viem, čo robím

Práva - Povinnosti
Viem, čo mám robiť - viem,ako to mám robiť a robím to tak - Pracovné náplne opatrovateľov 
Zodpovednosť voči klientom
Zodpovednosť voči zamestnávateľovi
Zodpovrdnosť voči kolegom
Zodpovednosť voči sebe

Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

 Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com