TATRA  AKADÉMIA

 

SEXUALITA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Akreditované MPSVR SR

 

Modul 1.

Úvod do sexuality v sociálnych službách

Rozsah: 8  hodín
Cieľová skupina: Odporúčané pre všetkých zamestnancov sociálnych služieb. Cieľom tejto časti vzdelávacie programu je udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb.
 Získané vedomosti a zručnosti: Základná znalosť z oblasti sexuality a intimity prijímateľov sociálnych služieb.

Vydanie osvedčenia o absolvovaní tejto časti vzdelávacieho programu.

Obsah:

1. Úvod

2.Čo je sexualita.

3.Špecifiká sexuality v sociálnych službách

 • ľudia mimo domov
 • ľudia v závislom postavení
 • prostredie/ zariadenia soc. služieb, špecializované zariadenia.../
 • ľudia s rôznymi prejavmi ochorení a ľudia s postihnutím

4. Prejavy sexuality

5. Prejavy nenaplnenej sexuality

6. Predchádzanie neprimeraným prejavom nenaplnenej sexuality

7. Práca, správanie, postoje a pravidlá pracovníkov k prejavom sexuality klientov

8. Práca s rodinou

9. Dôležitosť tímovej spolupráce v oblasti sexuality v sociálnych službách

10. Sexualita v individuálnom plánovaní

11. Vedenie rozhovoru pracovníka s klientom ohľadom intimity a sexuality

12. Os sexuality. Kde sa na osi nachádzam ja? Ako to mám so svojou sexualitou?

13. Sexuálny protokol

14. Sexuálna asistencia

15. Praktické cvičenia - vedenie rozhovoru, mapovanie potrieb, ...

16. Dobrá prax

Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím

 

Rozsah: 8  hodín
Cieľová skupina: Zamestnanci sociálnych služieb, ktorí absolvovali prvú časť vzdelávacieho programu Úvod do sexuality v sociálnych službách a ktorí chcú získať informácie a prakticky sa naučiť pracovať so špecifickou skupinou prijímateľov sociálnej služby - ľuďmi s mentálnym postihnutím.
Získané vedomosti a zručnosti: Základná znalosť z oblasti sexuality a intimity prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym postihnutím
Vydanie osvedčenia o absolvovaní tejto časti vzdelávacieho programu.

Obsah:

1. Úvod do sexuality osôb s postihnutím

2. Sexualita - sexuálne práva ľudí s postihnutím, deklarácie sexuálnych práv

3. Psychosexuálny vývoj ľudí s mentálnym postihnutím.

4. Čo sú schopní ľudia s mentálnym postihnutím sa v oblasti intimity sa naučiť

5. Prejavy nenaplnenej sexuality ľudí s mentálnym postihnutím a čo s tým?

6. Ako reagovať na situácie v oblasti sexuality ľudí s mentálnym postihnutím

7. Metódy a techniky práce v oblasti sexuality a ich praktický nácvik

8. Nácvik rozhovorov - ako komunikovať s ľuďmi s postihnutím o sexualite, ako komunikovať s ich blízkymi

 

 

Sexualita v seniorskom veku

 

Rozsah: 8 hodín

Cieľová skupina: Zamestnanci sociálnych služieb, ktorí absolvovali prvú časť vzdelávacieho programu Úvod do sexuality v sociálnych službách a ktorí chcú získať informácie a prakticky sa naučiť pracovať so špecifickou skupinou prijímateľov sociálnej služby - ľuďmi v seniorskom veku.
Získané vedomosti a zručnosti: Základná znalosť z oblasti sexuality a intimity prijímateľov sociálnych služieb v seniorskom veku
Vydanie osvedčenia o absolvovaní tejto časti vzdelávacieho programu.

Obsah:

1. Úvod do sexuality ľudí v seniorskom veku a prečo je tak dôležitá?

2. Čo ovplyvňuje sexualitu v seniorskom veku?

3. Mýty a predsudky v sexualite seniorov a senioriek.

4. Spôsoby a formy sexuálneho obťažovania a čo s tým?

5. Vymedzenie role pomáhajúcich profesií v práci so sexualitou.

6. Možnosti napĺňanie sexuality ľudí v seniorskom veku v podmienkach pobytových zariadení.

7. Pomôcky pre prácu sociálneho pracovníka v oblasti sexuality.

8. Sexuálne asistencia ako možnosť v pobytových zariadeniach pre  seniorov a seniorky.

9. Nebojme sa komunikovať o sexe so seniormi - nácvik rozhovorov.

 

Sexualita ľudí s fyzickým postihnutím

 

Rozsah: 8 hodín
Cieľová skupina: Zamestnanci sociálnych služieb, ktorí absolvovali prvú časť vzdelávacieho programu Úvod do sexuality v sociálnych službách a ktorí chcú získať informácie a prakticky sa naučiť pracovať so špecifickou skupinou prijímateľov sociálnej služby - ľuďmi s fyzickým hendikepom.
Získané vedomosti a zručnosti: Základná znalosť z oblasti sexuality a intimity prijímateľov sociálnych služieb s fyzickým hendikepom
Vydanie osvedčenia o absolvovaní tejto časti vzdelávacieho programu.

Obsah:

1. Vplyv jednotlivých ochorení na sexualitu

2. Poškodenie miechy a dôsledky na funkciu jednotlivých orgánov

3. Zmena funkcie organizmu v jednotlivých častiach poranenia miechy

4. Porucha sexuálnych funkcií a ich liečba u mužov, porucha sexuálnych funkcií a materstvo u žien

5. Možnosti sexuálnych aktivít pri sexe ľudí s ochrnutím, polohy pri sexe a formy ochrany zdravia

6. Sexuálne pomôcky pre osoby s fyzickým hendikepom

7. Diskusia z ľuďmi s fyzickým hendikepom a ich cesta k naplňovania sexuality v ich živote

 

Modul 2.

Poradca sexualitou v sociálnych službách

Rozsah:  20  hodín

Podmienka účasti - absolvovanie predchádzajúceho 1. modulu/ všetky 4 časti/

Cieľová skupina: Kurz pre Poradcov sexualitou v zariadeniach sociálnych služieb

Získané vedomosti a zručnosti: Kompletná znalosť sexuality v sociálnych službách vrátane špecifických skupín prijímateľov sociálnych služieb. Metodické vedenie a zručnosti odovzdávania informácií v rámci zariadenia. Schopnosť viesť interné vzdelávanie v rámci zariadenia sociálnych služieb. Schopnosť viesť dokumentáciu k danej problematike.
Vydanie osvedčenia "Poradcu sexualitou v sociálnych službách".

Obsah:

1. Úloha poradcu sexualitou v sociálnych službách

 • pripraviť metodiku / Sexuálny protokol/
 • viesť komunikáciu s vedením- spolupracovníkmi
 • komunikovať s prijímateľmi soc. služby
 • komunikovať s rodinou prijímateľa sociálnej služby
 • komunikovať s verejnosťou, so záujemcami o sociálnu službu - možnostiach a práce v tejto oblasti v rámci sociálnej služby
 • robiť informatívnu kampaň ohľadom intimity, sexuality a vzťahov
 • podieľať sa na tvorbe individuálnych plánov

2. Ako napĺňať úlohu poradcu

 • formy a metódy práce s pracovníkmi a klientmi
 • podpora zo strany poskytovateľa
 • supervízia
 • ako zvládať osamotenosť v tejto téme
 • ako zvládať prípadné pohŕdanie, posmešky
 • ako búrať predsudky a stereotypy
 • ako pracovať v tíme pri tvorbe individuálnych plánov prijímateľa

3. Interné vzdelávanie spolupracovníkov - ako odovzdávať informácie

4. Bezpečnosť informácií

5. Metódy komunikácie s rodinou

6. Príprava a tvorba pomôcok na vzdelávanie pracovníkov a klientov

 

Upozornrnie: TATRA  AKADÉMIA je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com